Politika privatnosti

 

Ovom Politikom privatnosti uređuje se svrha i način obrade podataka o ličnosti koje Luna doo Požarevac, kao rukovalac prikuplja od korisnika sajta: www.fashion-luna.com (u daljem tekstu: sajt). Navedeni podaci prikupljaju se i obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti „Službeni glasnik RS“, br. 87/2018 (u daljem tekstu: ZZPL) i Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i saveta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju Direktive 95/46/EZ van snage (Opšta uredba o zaštiti podataka) (u daljem tekstu: GDPR). 

Politika privatnosti se odnosi na sajt i sve kanale digitalnog marketinga povezane sa njim.

Značenje izraza 

U skladu sa ZZPL – om i GDPR-om sledeći izrazi imaju sledeća značenja:

„podatak o ličnosti" (u daljem tekstu: podatak o ličnosti ili lični podatak) je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

"obrada podataka o ličnosti" je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

"rukovalac" je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade;

"obrađivač" je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;

"pseudonimizacija" je obrada na način koji onemogućava pripisivanje podataka o ličnosti određenom licu bez korišćenja dodatnih podataka, pod uslovom da se ovi dodatni podaci čuvaju posebno i da su preduzete tehničke, organizacione i kadrovske mere koje obezbeđuju da se podatak o ličnosti ne može pripisati određenom ili odredivom licu.

Rukovalac 

Za obradu ličnih podataka korisnika sajta (u daljem tekstu: korisnici) kao rukovalac odgovora:

LUNA doo Požarevac
Baje Sekulića bb
12 000 Požarevac
MB: 17547879
PIB: 103288293 
e-mail adresa: office@fashion-luna.com (u daljem tekstu: Modna kuća Luna).

Vrste ličnih podataka

Modna kuća Luna rukovodi obradom onih ličnih podataka, koje mu korisnici daju prilikom posete sajtu. U zavisnosti od svrhe nameravane obrade, vrste podataka o ličnosti u pitanju obuhvataju sledeće lične podatke: ime i prezime, e-mail adresu, broj telefona, podatke o adresi stanovanja (gradu, poštanskom broju, ulici i broju), pol i podatke o kupovinama (plaćanju, kupljenim proizvodima, narudžbinama, povraćajima proizvoda i sl.). 

Po pravilu Modna kuća Luna prikuplja samo one podatke koje joj korisnici dobrovoljno daju i koji su nužni za ostvarivanje svrhe konkretne obrade. 

Izuzetak mogu predstavljati podaci koji su prikupljeni pomoću „kolačića” i drugih tehnologija praćenja, a kako je to bliže objašnjeno u Obaveštenju o kolačićima koje se može naći ovde

Svrha obrade ličnih podataka

Modna kuća Luna prikuplja i obrađuje lične podatke u sledeće svrhe:

-    upravljanja nalozima registrovanih korisnika sajta;   
-    izvršenja kupoprodajnih ugovora;
-    rešavanja zahteva kupaca (za: zamenu artikala, odustanak od kupoprodajnog ugovora,  reklamaciju);
-    sprovođenja programa lojalnosti;
-    slanja newsletter-a (periodičnih email, sms i viber poruka) korisnicima koji su izrazili želju da ih primaju o temama iz opsega njihovih interesovanja;
-    pružanja informacija o proizvodima iz prodajnog asortimana Modne kuće Luna;
-    personalizacije iskustva korisnika; 
-    unapređenja sajta - prilagođavanja njegovog sadržaja potrebama korisnika;
-    realizacije promocija, takmičenja, istraživanja ili drugih aktivnosti u okviru sajta;
-    rešavanja molbi, pitanja i/ili drugih zahteva korisnika i
-    unapređenja usluga Modne kuće Luna.

Korisnik koji Modnoj kući Luna poveri lične podatke trećih lica jemči da su ta treća lica upoznata sa tim da će njihovi lični podaci biti predmet obrade i da su saglasna sa svrhom i načinom te obrade. 

Pravni osnov obrade ličnih podataka  

U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade, pravni osnov za obradu ličnih podataka korisnika može da bude njihov pristanak (saglasnost), izvršenje ugovora odnosno tražene usluge, poštovanje zakonskih propisa koji nalažu obradu ličnih podataka korisnika i/ili legitimni (opravdani) interesi Modne kuće Luna (obrada kao što je ona u cilju: upravljanja i održavanja ugovornog odnosa, odgovaranja na posebne zahteve, traženja povratnih informacija od korisnika u cilju poboljšanja sajta i proizvoda, kao i u cilju preduzimanja drugih opštih marketinških aktivnosti), osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi korisnika i njihova osnovna prava i slobode odnosno interesi i osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose, a koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno. 

Legitimni interes Modne kuće Luna podrazumeva one slučajeve prikupljanja i obrade, koje korisnik zainteresovan za proizvode Modne kuće Luna može u redovnom toku stvari da očekuje, kao i one kada je obrada nužna bez izričitog pristanka korisnika.

Modna kuća Luna će uvek nastojati da za obradu podataka o ličnosti pribavi pristanak korisnika, a rukovodiće se legitimnim interesom samo onda kada je to nužno i u interesu korisnika.

Podaci o ličnosti kao što su: ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, podaci o adresi stanovanja i pol prikupljeni prilikom kreiranja korisničkih naloga na sajtu obrađuju se na osnovu pristanka korisnika i/ili legitimnog interesa Modnе kućе Luna. Prilikom kreiranja naloga na sajtu obrada podataka korisnika je nužna u svrhu upravljanja njihovom registracijom. Tada, rukovodeći se svojim legitmnim interesom, Modna kuća Luna može obrađivati lične podatke korisnika smatrajući da je korisnik registracijom odnosno korišćenjem sajta izrazio interesovanje za dalje ponude i u tom smsilu može sačuvati listu proizvoda za koje je korisnik izrazio interesovanje ili koje je kupio. Napred navedeni podaci prikupljaju se i u svrhu izdavanja Luna Vip/Premium kartica, omogućavanja pogodnosti i održavanja svojstva člana u Luna Vip ili Premium klubu, pri čemu se članstvu u Klubu pristupa istovremeno sa registracijom (kreiranjem naloga) na sajtu jer je registracija na sajtu preduslov za učlanjenje u Klub preko sajta. 

Podatke kao što su ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, podaci o adresi stanovanja i broj računa koje prikupljamo u sledeće svrhe: izvršenja kupoprodajnog ugovora za proizvode kupljene preko sajta, realizacije odustanka od kuproprodajnog ugovora, zamenu proizvoda i rešavanja reklamacija na kupljene proizvode Modna kuća Luna obrađuje na osnovu važećih zakona u cilju ispunjenja svojih zakonskih obaveza. 

Lični podaci korisnika prikupljeni u svrhu odgovaranja na njihova pitanja/zahteve kao što su: ime i prezime, telefon i e-mail adresa obrađuju se na osnovu pristanka korisnika u svakom slučaju njihovog obraćanja Modnoj kući Luna, a kako bi se korisniku na odgovarjući način izašlo u susret.

Modna kuća Luna traži pristanak za obradu ličnih podataka korisnika  pre nego što počne da im šalje newsletter-e. U slučaju da korisnik izrazi želju da prima newsletter-e Modna kuća Luna  od njega prikuplja podatke kao što su: e-mail adresa, adresa stanovanja i broj telefona. Korisnik može da prestane da prima newsletter-e izborom opcije - odjavi se koja se nalazi u svakoj poruci koju je primio nakon čega mu Modna kuća Luna neće više slati poruke takve sadržine niti će po tom osnovu obrađivati njegove lične podatke.  

Modna kuća Luna može da sačuva podatke i onog korisnika koji je opozvao pristanak isključivo u svrhu dokazivanja da je obrada pre opozivanja njegovog pristanka bila izvršena u skladu sa zakonom.

Rok čuvanja ličnih podataka

Modna kuća Luna pohranjuje i čuva lične podatke korisnika samo onoliko dugo koliko je to potrebno da se ostvari svrha konkretne obrade, to jest:

-    lični podaci koji se obrađuju u svrhu upravljanja nalogom korisnika sajta čuvaju se za sve vreme za koje je korisnik registrovan na sajtu;
-    lični podaci koji se obrađuju u cilju izvršenja kupoprodajnog ugovora za proizvode koje je korisnik kupio čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno da se ostvari kupoprodaja, uključujući i vreme potrebno da se postupi po zahtevima za odustanak od kupoprodajnog ugovora odnosno za zamenu artikala, osim u slučaju izričitog zahteva korisnika da se podaci izbrišu pre isteka navedenih rokova u kom slučaju će oni biti pseudonimizirani;
-    lični podaci koji se obrađuju u svrhu postupanja po izjavljenim reklamacijama čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno da se reklamacija reši;
-    lični podaci koji se prikupljaju radi sprovođenja programa lojalnosti (izdavanja Luna Vip/Premium kartce) čuvaju se za sve vreme dok je lice član Luna Vip ili Premium kluba;
-    prilikom obraćanja korisnika Modnoj kući Luna lični podaci se čuvaju u roku potrebnom za obradu upita odnosno dok korisnik ne zatraži njihovo brisanje;
-    lični podaci koji se obrađuju u svrhu dostavljanja newsletter-a, podsetnika u cilju obaveštavanja ili direktnog oglašavanja Modna kuća Luna zadržava sve dok se korisnik ne odjavi  odnosno dok ne opozove svoj prisatnak i 
-    lični podaci prikupljeni preko cookies-a (kolačića) čuvaju se dok služe svrsi.

Lične podatke korisnika Modna kuća Luna može da čuva i nakon proteka napred navedenih rokova čuvanja u sledeće svrhe: izvršavanja zakonskih obaveza ili zaštite prava Modne kuće Luna (pred sudovima ili drugim nadležnim organima), u skladu sa važećim propisima ili prikupljanja statističkih podataka i vođenja evidencija.
 
Modna kuća Luna će sve lične podatke korisnika koji se ne koriste više ni za jedan od navedenih zakonitih načina obrade izbrisati iz svojih sistema za pohranjivanje i čuvanje ili pseudinimizirati.  

Ko ima pristup ličnim podacima

U zavisnosti od svrhe obrade ličnih podataka korisnika određenih ovom politikom i u meri u kojoj je to nužno radi njenog ostvarivanja lični podaci korisnika su dostupni zaposlenima u Modnoj kući Luna, njenim honorarnim saradnicima, partnerima koji učestvuju u sprovođenju programa lojalnosti i pouzdanim trećim licima koja Modnoj kući Luna pružaju usluge u vezi sa obavljanjem njene delatnosti, kao što su:  

-    maketinške agencije;
-    IT agencije odnosno lica koja pružaju pomoć Modnoj kući Luna u vidu platforme ili smeštaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija;
-    lica koja Modnoj kući Luna pružaju usluge isporuke proizvoda (usluge pošte, kurirske službe) i
-    lica koja Modnoj kući Luna  pružaju usluge u vezi sa podrškom kupcima.

Svi navedeni primaoci su obavezni da usklade svoje poslovanje sa ZZPL-om i/ili GDPR-om odnosno da preduzmu sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili lične podatke korisnika. U slučajevima kada je Modna kuća Luna rukovalac ličnih podataka, a njihovu obradu po njenom nalogu vrši neko treće lice kao obrađivač, ugovorne strane su u obavezi da zaključe poseban ugovor o zaštiti podataka o ličnosti kojim se uređuju svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti. Zaštita ličnih podataka korisnika od strane tih trećih lica mora da bude na istom nivou kao i zaštita koju pruža Modna kuća Luna.

Lični podaci korisnika mogu biti otkriveni i državnim organima kada je Modna kuća Luna na to obavezana zakonom ili u cilju zaštite svojih prava i interesa i prava korisnika kao kupaca. 

Podaci koje kontrolišu treće strane 

Sajt može da sadrži veze koje vode do drugih internet sajtova, kao i predmete ili elemente koje kontroliše treća strana.

Primer su „plug-ins“ koje mogu da povežu sajt sa društvenim mrežama poput Facebooka i koji se obično prepoznaju na osnovu logotipa odgovarajuće društvene mreže. Izborom logotipa  društvene mreže na našem sajtu, možete pokrenuti proces slanja određenih podataka, kao što su: korisnički ID, informacije o sajtu, datum i vreme posete sajtu i druge informacije u vezi sa pretraživačem društvenoj mreži u pitanju. Takve informacije će biti obrađene na društvenim mrežama, čiji su vlasnici i kojima upravljaju treće strane, u skladu sa njihovim politikama privatnosti.

Modna kuća Luna nema pristup ni kontrolu nad elementima, predmetima, kolačićima i drugim tehnologijama za praćenje kojima upravljaju treće strane. U cilju sopstvene bezbednosti korisnik bi trebalo da se upozna sa politikom privatnosti internet sajta treće strane kojima pristupa sa sajta kako bi se upoznao sa uslovima primenjljivim na konkretnu obradu podataka o ličnosti, imajući u vidu da se ova politika odnosi samo na sajt.

Zaštita ličnih podataka prilikom plaćanja platnim karticama

Modna kuća Luna za prenos svih ličnih podataka korisnika koristi tehnologiju SSL, koja vodi računa o kodiranju svih informacija poslatih porudžbenicom. U slučaju da korisnik izabere plaćanje platnom karticom podaci o platnoj kartici koje korisnik unese u kodiranom se obliku prenose iz korisnikovog kompjutera neposredno u autorizacioni server banke.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, tako da se kompletan proces naplate obavlja na internet stranicama banke. 

Provera podataka vrši se direktno između kupca i banke Banca Intesa ad Beograd. Podaci o platnoj kartici nisu ni u jednom trenutku tokom transakcije dostupni sistemu Modne kuće Luna.

Plaćanje svih porudžbenica u Republici Srbiji se vrši u dinarima (RSD). Ukoliko se korisnik opredeli za plaćanje platnim karticama inostranih banaka izdavalaca, iznos transakcije u dinarima biće konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju platne kartice korisnika, već konvertovan iznos će se konvertovati u lokalnu valutu korisnika, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica. Cena navedena na sajtu u dinarima je fiksna, međutim zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do odstupanja od iste kada se ona prevede u lokalne valute izdavalaca bankarskih kartica ili kada se uporedi cena u verima na sajtu sa cenom u evrima koja je primenjena u postupku naplate, tj konverzije evra u dinare.

Prava korisnika u vezi sa ličnim podacima 

Modna kuća Luna se obavezuje da će čuvati lične podatke korisnika kao poverljive i da će im omogućiti da ostvare prava koja imaju u skladu sa ZZPL-om i GDPR-om.

Korisnik ima sledeća prava u vezi sa obradom njegovih ličnih podataka:

-    pravo pristupa (korisnik ima pravo da dobije jasne, transparentne i lako razumljive informacije o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, a takođe ima pravo da traži kopiju ličnih podataka koji se obrađuju); 
-    pravo na ispravku i/ili dopunu (korisnik ima pravo da zahteva ispravku ličnih podatka ako su oni neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni);
-    pravo na brisanje (korisnik ima pravo da traži da se njegovi lični podaci izbrišu u meri u kojoj oni više nisu potrebni za svrhe obrade ili kada Modnoj kući Luna zakon ne dozvoljava da ih više obrađuje);  
-    pravo na prigovor i pritužbu (korisnik ima pravo da prigovori na način obrade njegovih ličnih podataka koji može podneti direktno Modnoj kući Luna ili da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);
-    pravo na ograničenje obrade (u svakom trenutku korisnik ima pravo da traži ograničenje obrade njegovih ličnih podataka); 
-    pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka koja se zasniva na pristanku u bilo kom trenutku i
-    pravo na prenosivost ličnih podataka (korisnik ima pravo preuzimanja ličnih podataka iz baze Modne kuće Luna radi prenosa u drugu bazu podataka).

Ukoliko želi da ostvari napred navedena prava (osim pritužbe Povereniku) korisnik to može da  učini na sledeće načine: popunjavanjem i podnošenjem Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti  u bilo kojem od  maloprodajnih objekata Modne kuće Luna ili slanjem Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili zahteva sastavljenog u slobodnoj formi email-om na adresu: office@fashion-luna.com ili webshop@fashion-luna.com ili poštom na Luna doo Požarevac, Baje Sekulića bb, 12 000 Požarevac. 

Korišćenje kolačića

Modna kuća Luna koristi kolačiće (cookies) u svakom trenutku korisnikove interakcije sa sajtom.
Kolačići su tekstualni dokumenti koji se čuvaju na korisničkom uređaju (kompjuteru i/ili telefonu), a nastaju tokom posete sajtu. Kada korisnik ponovo pristupi sajtu Modna kuća Luna preuzima podatke sa uređaja korisnika koji su sadržani u kolačićima.
Modna kuća Luna koristi kolaćiće koji prikuplaju podatke potrebne za unapređenje sajta, kao i usluge servisa koji upotrebljavaju ograničene kolačiće. Ti kolačići imaju za cilj unapređenje sajta kako bi se korisnicima olakšao pristup sadržaju kao i korišćenje tog sadržaja od strane drugih internet servisa, ali i u marketinške svrhe.
Na primer, prilikom posete sajtu radi pretraživanja, čitanja ili preuzimanja informacija, Modna kuća Luna od korisnika prikuplja i pohranjuje podatke, kao što su: naziv internet pretraživača preko kojeg korisnik pristupa sajtu, naziv i tip uređaja korisnika, operativni sistem, naziv domena, adresu internet protokola (IP) računara, datum i vreme pristupanja sajtu, internet adresu stranica preko kojih korisnik pristupa sajtu i druge slične informacije.
Kolačići omogućavaju korisniku bolje, pristupačnije i prilagođenije korisničko iskustvo, kao i prikaz sajta, a Modna kuća Luna pomoću njih može analizirati kupce, pratiti posete i unapređivati svoje oglašavanje.
Isključivanjem kolačića korisnik odlučuje da li će da dozvoli njihovo pohranjivanje na uređaju. Podešavanja željenih postavki u vezi sa kolačićima korisnik može izvršiti u internet pretraživaču ili izborom odgovarajuće opcije prilikom posete sajtu.   
Više o kolačićima pročitajte ovde Obaveštenje o kolačićima.

Prihvatanje uslova

U interesu korisnika je da Politiku privatnosti pročita prilikom pristupanja sajtu. Korišćenjem sajta, podrazumeva se da je korisnik saglasan sa uslovima ove politike. U suprotnom, korisnik ne treba da pristupa sajtu.

Izmene Politike privatnosti

Modna kuća Luna zadržava pravo da izmeni Politiku privatnosti s tim što će datum izmene biti naznačen na kraju Politike privatnosti. Obaveštenje o izmenama se ne šalje korisnicima. Kako bi korisnik ostao informisan o načinu zaštite njegovih ličnih podataka i u cilju sticanja svesti o mogućim izmenama, preporučuje se periodična poseta ovoj stranici i pregled Politike privatnosti. Ukoliko korisnik nastavi sa aktivnostima na sajtu nakon ovih izmena, smatra se da ih je prihvatio i da je saglasan sa njima.

Kontakt 
Dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa Politikom privatnosti i njenim sprovođenjem korisnik može dobiti slanjem upita e-mail-om na: office@fashion-luna.com ili webshop@fashion-luna.com ili poštom na Luna doo Požarevac, Baje Sekulića bb, 12 000 Požarevac. 
Vaša Modna kuća Luna! 

01.03.2021.
 

Osnovni podaci o nama:

Poreski identifikacioni broj (PIB)

103288293

Matični broj lica (pravnog lica, radnje)

17547879

PEPDV broj 121969565

Firma (pun naziv)

"LUNA" DOO

Ime i prezime ovlašćenog lica

Jovanović Biljana

Sedište firme (ulica i broj, mesto)

Baje Sekulića bb, Požarevac

Broj telefona direkcije

+381 12 719 52 36

Broj telefona online prodavnice

+381 12 719 52 47

E-mail direkcija

office@fashion-luna.com

E-mail web shop

webshop@fashion-luna.com

Obveznik PDV

Da

Naziv banke

Direktna Banka A.D.

Broj tekućeg računa

150-0000000035264-76

 

Vaša Modna kuća Luna!
 

Rekli su o Luni

Čista 10-ka
Čista 10-ka
Htela bih da Vas obavestim da sam već dobila suknju u crnoj boji, još Vam se jednom zahvaljujem. Artikal u potpunosti ispunjava moja očekivanja! Htela bih još da dodam da je ceo postupak pravo zadovoljstvo i veoma prijatno iznenadjenje, od preglednosti sajta, postupka naručivanja, plaćanja, do neverovatno brzog slanja i isporuke, a poseban akcenat stavljam na način na koji pakujete i isporučujete paket. Čista 10-ka za nivo poslovanja! I za to što ni jedan jedini detalj niste prepustili slučaju, već je na sve obraćena posebna pažnja. Retkost u Srbiji, danas. - Vida Kopanja
Moj izbor već godinama
Moj izbor već godinama
Modna kuća LUNA je moj izbor već godinama unazad, zato što mi pruža osećaj ženstvenosti, elegancije i kvaliteta, koji sa ponosom nosim. Verna sam njihovom brendu, jer su oni verni nama kupcima stavljajući kvalitet i naše zadovoljstvo kao ideal u kreiranju svake kolekcije.  Ljubazno osoblje je isto tako zaslužno za moju lojalnost ovom brendu i uvek čine da se osećam ispoštovano i srećno. Zbog toga se vraćam LUNA modelima iznova i iznova.  - Danijela Mrdak-
Preuzela sam haljinu, božanstvena je
Preuzela sam haljinu, božanstvena je
Poštovana,  Preuzela sam svoju haljinu, božanstvena je, sve je po mom ukusu!!! Hvala, ulepšali ste mi dan. - Tanja
Svaka čast za fantastican proizvod
Svaka čast za fantastican proizvod
Svaka čast za fantastican proizvod, za brzu isporuku ! Sve pohvale!!!  Srdacan pozdrav, - Mirjana
Savršeno odgovara kao i sve druge
Savršeno odgovara kao i sve druge
Poštovani, Stigla je Dorotea, još jedna u mojoj kolekciji Luna haljina lepotica. Savršeno odgovara kao i sve druge.   Hvala puno za isporuku u zaista rekordnom roku. Pozdrav, - Tatjana Đoković
Sve pohvale
Sve pohvale
Poštovani, Naručena bluza je stigla u rekordnom roku, prelepo upakovana! Sve pohvale, od kvaliteta do detalja, kojim se Vaš brend odvaja od ostalih i čini prepoznatljivim!  Srdačan pozdrav!  -Spasojka Vranješ 
Želim da Vam  se zahvalim
Želim da Vam se zahvalim
Želim da se zahvalim na vašem pristupu prema kupcu koji je retko viđen, kako na prodajnim mestima, tako i prilikom kupovine preko weba. Porudžbina, plaćanje, isporuka, sve je obavljeno lako, brzo i elegantno.  Stigla je haljina Fani koja je prelepa i savršeno sašivena, o pakovanju da ne pričam. Kada je stiglo u mom okruženju nastalo je oduševljenje! Volim i uvek se trudim da kupujem od domaćih proizvođača koji postaju sve bolji koji su mnogo bolji od stranih, a vi ste apsolutno u vrhu. Zaslužili ste uspeh koji je u skladu sa prelepom energijom koju ulažete u svoje modele i to se na njima vidi. Veliki pozdrav Luna timu, do skore nove prave ženske kupovine.  - Tatjana Đoković
Sve pohvale, samo tako nastavite. Najbolji ste!
Sve pohvale, samo tako nastavite. Najbolji ste!
Porucila sam haljinu Šarlot u bež boji i sve je onako kao na slici. Sve pohvale za preljubaznu gospodju koja mi je sve detalje i informacije podelila oko izgleda ove haljine. Pakovanje je tek prelepo. Sve pohvale, samo tako nastavite. Najbolji ste! - Zlata
Pozdrav iz Rusije
Pozdrav iz Rusije
Dear,  I would like to thank you for delivery and perfect Luna clothes. I've recieved the parceltoday. Everything is wonderful.  Thanks a Lot!  Best regards!  - Ekaterina  
Jedina prava, profesionalna kupovina
Jedina prava, profesionalna kupovina
Zbog ličnih i profesionalnih obaveza često nisam u mogućnosti da uživo obavim kupovinu. Zbog toga me je obradovala mogućnost on line kupovine, ali mnogi nisu dorasli tom zadatku. Jedina prava,profesionalna i na obostrano zadovoljstvo,kupovina je putem Luna Web-shopa. Bravo za Andrijanu i Mariju, kao i ostatak tima. - Vaša verna Snežana Đorić.
Posetila sam novi Luna objekat u Delta Planeti u Nišu
Posetila sam novi Luna objekat u Delta Planeti u Nišu
Vrhunska postavka i dizajn, ljubazno osoblje. Svetski a naše. Uživala sam pri kupovini. Očekivanja su ispunjena u potpunosti. Želim Vam mnogo uspeha u daljem radu. Ipak, moje divne, mogu slobodno da kažem, prijateljice: Andrijana i Marija su nezamenjive, tako da nastavljamo druženje preko Weba. Sa veeelikim zadovoljstvom -  Vaša verna Luna dama Snežana Đorić
Draga Luna, haljina Vera je stigla i predivna je!
Draga Luna, haljina Vera je stigla i predivna je!
Draga Luna, haljina Vera je stigla i predivna je! Prvi put poručujem online, i predivno pakovanje me je dodatno oduševilo! Što se tiče lepote i kvaliteta haljine, nisam ni sumnjala, jer sam i ranije kupovala vaše stvari!  Hvala Vam!!! - Gorica
Sve najbolje vam želim, nastavite tako
Sve najbolje vam želim, nastavite tako
Poštovani, Danas mi je stigla vaša pošiljka, želim da se zahvalim na brzini i profesionalnom odnosu. Sako koji sam kupila je odličan a o pakovanju zaista nemam reči, koliko je elegantno i lepo. Sve najbolje vam želim, nastavite tako. Srdačan pozdrav, Dragana Radinović
Hvala što ste bili deo naših rođendana
Hvala što ste bili deo naših rođendana
Hvala što ste bili deo naših rođendana. Mama i ja smo razmenile poklone - Tesu i Dženifer. Savršeno pristaju, boje su kao na fotografijama i divno se osećamo u njima. Logistika je besprekorna. Srdačan pozdrav do skorog ponovnog druženja  - Marija i Mileva Carić
Moram da pohvalim način vašeg poslovanja
Moram da pohvalim način vašeg poslovanja
Poštovani, Moram da pohvalim način vašeg poslovanja. Ja sam neko ko kupuje uglavnom domaće brendove, međutim ovakvu profesionalnost kao u Luni nisam u Srbiji videla. Prodavačice u Big Shopping centru su divne i tu uglavnom kupujem. Sada sam prvi put naručila haljinu putem web shopa a zatim i suknju. Haljina je stigla, upakovana u prelepu kutiju, divno, nemam reči. Sve pohvale i samo napred. - Dr sc.med. Aleksandra Vojvodić
Hej igen
Hej igen
Hej igen. Köper båda två. Den vita plus den marinblå. Jätte snygga. Vackert, tidlöst och väldressat med en unik trendig touch.Chic stil till både fest och vardag. Bra passform och snyggt fall.  - Alice Havlickova från Sverige
Predivno Luna pakovanje
Predivno Luna pakovanje
Poštovani, želim da Vam se zahvalim na pakovanju u kojem šaljete vaše proizvode, na taj način pokazujete poštovanje prema Vašim kupcima. Jedna ste od retkih domaćih kompanija koja to radi zaista na zavidan način. Hvala Vam na tome.  - Tatjana Jovičić -
Luna är för mig kvinnligt
Luna är för mig kvinnligt
Luna är för mig kvinnligt, stil, kvalité och de underbara detaljerna som gör LUNA - Britt-Marie Tjernberg från Sverige
Jednostavno savršeno
Jednostavno savršeno
Profesionalnost, ljubaznost, kvalitet, jednostavno savršeno - Gabrielle -
Luna - žensko carstvo
Luna - žensko carstvo
Lunine radnje su tako sredjene do perfekcije da se osećam kao da sam ušla u žensko carstvo! - Radica -
Domaći brend - a svetski.
Domaći brend - a svetski.
Kvalitet, elegancija, jedinstven stil. Domaći brend, naš - a svetski. - Sneža -
Dostava i van Srbije
Dostava i van Srbije
Sada radite dostavu putem web shopa i van granica Srbije, odličan poslovni potez! U svakom slučaju veličanstveni ste. - Kristina -
Zablistaćete u Luni
Zablistaćete u Luni
Divna, kreativna, poslovna... sa vrhunskim proizvodima za sve generacije. Odaberite Lunu i jednostavno će te blistati. - Mikica -
Uvek ćete se vraćati
Uvek ćete se vraćati
Kada jednom probate Luna modele - uvek ćete se vraćati - svakoj novoj kolekciji. - Irena J-