Pravilnik LUNA Vip i Premium kluba

 

Izdavalac LUNA Vip/Premium kartice

Svaka kartica LUNA Vip i Premium kluba je vlasništvo kompanije Modna kuća Luna (u daljem tekstu:Izdavalac) i ostaje u vlasništvu Izdavaoca kartice i nakon izdavanja iste korisniku. Korisnik kartice je u obavezi da vrati karticu Izdavaocu na njegov zahtev.

Pravilnik je dostupan u svim maloprodajnim objektima i na web sajtu Modne kuće Luna LUNA Vip i Premium klub pravilnik za sve vreme njegovog važenja.

Izdavalac kartica LUNA Vip/Premium kluba zadržava pravo da precizira, izmeni ili dopuni Pravilnik u svakom trenutku njegovog važenja. Svaka izmena Pravilnika stupa na snagu u roku od 48h od trenutka objave.

Sve promene uslova našeg poslovanja, uključujući opšte uslove poslovanja, pravilnik Luna Vip i Premium kluba i obradu podataka o ličnosti objavićemo na našem web sajtu. Naši registrovani korisnici će imati dodatnu privilegiju pošto ćemo ih obavestiti slanjem odgovarajućeg obaveštenja na dostavljene elektronske adrese. Međutim, bez obzira na ove pogodnosti registrovanih korisnika molimo sve korisnike da redovno čitaju aktuelne opšte uslove poslovanja Modne kuće Luna te posledično i pravilnik Luna Vip i Premium kluba. Svaki korisnik, bez obzira da li je registrovan ili ne, može ukoliko želi da se informiše o svim uslovima poslovanja direktnim upitom na elektronsku adresu webshop@fashion-luna.com ili pozivom na telefonski broj +381 12 719 52 47 u periodu od 08:00 - 15:00h svakog radnog dana.

 

Uslovi za dobijanje LUNA Vip/Premium kartice

Svako punoletno fizičko lice koje popuni pristupni formular sa svim neophodnim podacima u nekom od LUNA maloprodajnih objekata ili na web sajtu www.fashion-luna.com može postati član našeg kluba lojalnosti i vlasnik kartice ( Vip ili Premium kluba).

VIP kartica se izdaje kao nepersonalizovana kartica, a nakon što ste kupili naše proizvode u minimalnom iznosu od 50.000dinara. Kartica ima svoj broj (na osnovu koga se povezuju svi podaci o kupcu i evidentiraju sve kupovine), bar kod (očitava se pri kupovini , čime se evidentiraju podaci kupca).

PREMIUM kartica se izdaje kao personalizovana kartica, a nakon što ste kupili naše proizvode u minimalnom iznosu od 100.000dinara. Kartica sadrži ime i prezime kupca, broj (na osnovu koga se povezuju svi podaci o kupcu i evidentiraju sve kupovine) i bar kod (očitava se pri kupovini , čime se evidentiraju podaci kupca). Broj kartice je isti kao broj prethodne VIP kartice ukoliko ste je imali ili je novi za one koji nisu prethodno imali svoju Vip karticukarticu.

Period važenja kartice LUNA Vip i Premium kluba

LUNA Vip/Premium kartica se izdaje na rok važnosti od godinu dana, od dana sticanja povlašćenog statusa kupovine (VIP / PREMIUM statusa). Kartica se automatski produžava na period od godinu dana, ukoliko ste tokom tekuće godine važenja kartice ispunili uslove opisane u odeljku LUNA Vip i Premium klub.

Postojećim članovima Vip i Premium, kartice lojalnosti sa ostvarenim pravom na popust važe do 01.10.2019. godine. Ukoliko korisnik Vip kartice do 01.10.2019. godine ne realizuje minimalnu kupovinu u iznosu od 50.000 dinara gubi status Vip kupca, odnosno ukoliko korisnik Premium kartice ne ostvari iznos kupovine od 100.000 dinara takođe gubi status Premium kupca.

Nakon gubitka povlašćenog statusa možete novim kupovinama ponovo da steknete željeni status u skladu sa realizovanim kupovinama i minimalnim uslovima za realizaciju željenog statusa (kupovina u iznosu od 50.000din za Vip status i 100.000din za Premium status).

Prava i obaveze izdavaoca kartica LUNA Vip i Premium kluba

Izdavalac kartice ima pravo da prikuplja, koristi i obrađuje sve podatke navedene u pristupnom formularu i elektronskoj pristupnici, koja predstavlja sastavni deo Pravilnika korišćenja kartica LUNA Vip i Premium kluba.

Modna kuća Luna, kao Izdavalac LUNA Vip/Premium kartice, obavezuje se da će čuvati lične podatke o korisnicima LUNA Vip/Premium kartice, kao i podatke o transakcijama, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS br. 97/2008, 104/2009, 68/2012, 107/2012), odnosno da će podatke koristiti za svoje potrebe u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Lični podaci se obrađuju i čuvaju u periodu od 10 godina od dana podnošenja prijave za karticu LUNA Vip i Premium kluba nakon čega se brišu iz baze podataka. Izuzetak od pravila su e-mail adrese podnosioca koja će se obrađivati i čuvati od strane Izdavaoca kartice, sve do opoziva pristanka slanjem odgovarajućeg zahteva na dostavljenu e-mail adresu Izdavaoca.

Modna kuća Luna za potrebe efikasnog i sigurnog poslovanja sakuplja sledeće lične podatke: ime i prezime, adresu i mesto prebivališta, adresu elektronske pošte, kontakt telefonski broj, lozinku u šifriranom obliku te ostale podatke koje korisnik unese u obrasce na našem web sajtu www.fashion-luna.com. Korisnik odgovara za tačnost unetih podataka. Navedeni podaci su nam neophodni kako bismo bili u mogućnosti da Vam isporučimo proizvode koje ste poručili u našoj online prodavnici, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu porudžbenice. Takođe, podatke koristimo kako bi smo pružili podršku u slučaju da Vam je potrebna, u postupcima organizacije nagradnih igara, kao i u cilju unapređenja kvaliteta servisa i asortimana koji nudimo našim vernim kupcima.

Podaci koje ste nam dostavili prilikom posete i/ili registracije u našoj online prodavnici se čuvaju i obrađuju u skladu sa internim pravilima poslovanja i bezbednosti Modne kuće Luna , uz strogu kontrolu dostupnosti istih isključivo onim zaposlenima kojima su isti potrebni u cilju efikasnog obavljanja poslova. Zaposleni Modne kuće Luna su u obavezi da poštuju poverljivost Vaših podataka.

Modna kuća Luna podatke koje ste nam poverili neće dostaviti neovlaštenim trećim osobama i sa njima će postupati u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Lične podatke može dostaviti trećim licima isključivo po zakonskoj dužnosti, ovlašćenim ustanovama, a u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Zadržavamo pravo da u svakom trenutku povučemo LUNA Vip/Premium karticu iz upotrebe kao i da delimično i/ili u potpunosti promenimo Pravilnik korišćenja LUNA Vip/Premium kartice, a u skladu sa izmenama opštih pravila poslovanja Modne kuće Luna. Sve izmene pravila poslovanja ćemo pravovremeno istaći u pisanom obliku u svim LUNA maloprodajnim objektima kao i na web sajtu www.fashion-luna.com.

LUNA Vip/Premium karticu može koristiti samo registrovani korisnik. Modna kuća Luna, kao Izdavalac LUNA Vip/Premium kartice zadržava pravo da u svakom trenutku proveri identitet korisnika LUNA Vip i Premium kartice. U slučaju zloupotrebe, izdavalac zadržava pravo da povuče karticu, o čemu će u najkraćem roku obavestiti korisnika kartice.

U slučaju da ste se opredelili da budete deo našeg programa lojalnosti sve kupovine koje obavite u maloprodajnim objektima Modne kuće Lune kao i u našoj online prodavnici, evidentiraju se kao jedinstvene. Neophodan uslov za evidentiranje Vaših kupovina je da pri svakoj kupovini (u našoj maloprodaji i online prodavnici) pokažete karticu lojalnosti ili u polje predviđeno za to unesete broj iste. U našoj online prodavnici svi korisnici LUNA Vip/Premium kartice će imati mogućnost da na jednom mestu imaju pregled svih kupovina, kao i sumarnu evidenciju ukupno realizovanih kupovina. Na ovaj način svi korisnici u svakom trenutku će imati mogućnost da jednostavnije planiraju svoje kupovine i privilegovan status koji žele da ostvare.

 

Prava i obaveze korisnika kartice LUNA Vip i Premium kluba

Ukoliko ste novi kupcac koji ima želju da bude deo LUNA Vip i Premium kluba, nakon popunjavanja pristupnog formulara, dobićete Vip karticu, koja imam status ”neaktivne” kartice tj služi isključivo za evidentiranje Vaših kupovina. Sve kupovine koje realizujete putem online prodavnice ili u bilo kom LUNA maloprodajnom objektu se evidentiraju u sistemu kroz identifikacioni broj vezan za Vašu Vip karticu. Kada se ispune uslovi opisani u delu LUNA Vip i Premium klub (Luna Vip i Premium klub lojalnosti), dobićete obaveštenje putem elektronske adrese koju ste ostavili pri registraciji. Pravo na korišćenje pogodnosti sa kartice ostvarujete prilikom sledeće kupovine, a posle aktivacije kartice koja se realizuje nakon 24h.

U skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije kao korisnik LUNA Vip/Premium kartice saglasni ste da kompanija LUNA sve podatke koji se nalaze u okviru ulaznog formulara može koristiti radi analize prodajnih aktivnosti, dostavljanja reklamnog materijala, odnosno isporuku kupljene/naručene robe.

Vlasniku LUNA Vip/Premium kartice omogućavamo niz pogodnosti pri kupovini uključujući i kupovinu modela sa popustom. Molimo Vas da Vašu karticu lojalnosti nosite sa sobom i da istu pokažete prodavcu pri kupovini u našim maloprodajnim Luna objektima. Prilikom kupovine na web sajtu molim Vas unesite broj kartice i potvrdite identitet u poljima za to predviđenim. Kao korisnik Vip kartice prilikom svake kupovine ostvarujete pravo na 5% popusta. Svi vlasnici Premium kartice, prilikom svake kupovine ostvaruju pravo na 10% popusta. Korisnici Vip/Premium kartice ostvaruju pravo na realizaciju popusta i u periodu akcija i sniženja. Ukoliko pri kupovini, bilo u našim maloprodajnim objektima ili tokom kupovine u našoj web shop prodavnici, ne pokažete Vašu karticu lojalnosti tj ne unesete identifikacioni broj u predviđeno polje ta kupovina neće biti evidentirana kao Vaša kupovina i nećete moći da ostvarite popust koji dobijate kao vlasnik odgovarajuće kartice.

U slučaju da izgubite karticu molimo da o tome obavestite Izdavaoca u najkraćem mogućem roku kako bi smo obezbedili novu karticu. U slučaju promene bilo kog ličnog podataka koji se evidentira prilikom registracije, molimo Vas da o istoj obavestite Modnu kuću Luna. U slučaju promene o kojoj nismo obavešteni Modna kuća Luna nije u mogućnosti da odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu efikasnosti realizacije Vaše narudžbenice, odnosno isporuke naših proizvoda, kao i u bilo kom drugom slučaju gde je potrebna naša intervencija.

Molimo Vas da gubitak /krađu/ i oštećenje LUNA Vip/Premium kartice obavezno prijavite na broj 012 520 363 u vremenu od 08.00 do 15.00 sati ili putem e-mail adrese webshop@fashion-luna.com.

Reklamacije, kao i odgovore na sva pitanja vezana za upotrebu i korišćenje LUNA Vip/Premium, možete dobiti putem pozivanja na broj 012 520 363 u vremenu od 08.00 do 15.00 sati ili putem e-mail adrese webshop@fashion-luna.com.

Svako neovlašćeno korišćenje, umnožavanje ili zloupotreba naše kartice lojalnosti biće sankcionisani u skladu sa Zakonskim aktima i povlače trajno oduzimanje LUNA Vip/Premium kartice.

Kao korisnik LUNA Vip/Premium kartice u svakom trenutku možete putem pisane izjave zatražiti promenu ličnih podataka koje ste prethodno dostavili u okviru papirne ili elektronske pristupnice.

Činom pristanka korišćenja LUNA Vip/Premium kartice i potpisom odgovarajuće dokumentacije pri pristupanju našem klubu lojalnosti prihvatili ste uslove korišćenja kartice svojevoljno, bez prinude, pretnje, zablude i bilo koje mane volje, što potvrđujete svojeručnim potpisom/potvrdom na pristupnom formularu/elektronskom pristupnom formularu.

Donošenjem ovog Pravilnika prestaje da važi prethodni Pravilnik o izdavanju i upotrebi LUNA Vip/Premium kartice.

Rekli su o Luni

Prva kupovina online
Prva kupovina online
Prvi put smo naručili vaš proizvod online, mada već imamo vaše haljine. Uverili smo se i ranije u kvalitet i lepotu odeće a sada su nas detalji, koji su deo pošiljke, uverili da zaista radite sa ljubavlju. Pantalone Tatijana savršeno odgovaraju a sam proces kupovine je bio komforan, profesionalan i adekvatan u sadašnjim okolnostima. Hvala, čuvajte se i radujemo se budućoj saradnji. - Marija Carić
Oduševljena sam
Oduševljena sam
Poštovani, moja bunda je isporučena. Oduševljena sam.  Želim Vam srećnu i uspešnu Novu 2021. god. Veliki pozdrav.  - Svetlana Đukić
Stigla je moja pošiljka
Stigla je moja pošiljka
Želim vam još mnogo novih, zadovoljnih klijenata, koje ćete, kao i mene, obradovati vašim kreacijama. Mislim da trenutno nemate dostojnu konkurenciju!  Luna je bila i ostala moja modna kraljica - elegantna, sofisticirana, neprevaziđena, jednom rečju NAJLEPŠA! Hvala Vam što postojite! S' poštovanjem  - Valentina Knežević
Prezadovoljna online kupovinom
Prezadovoljna online kupovinom
Prezadovoljna sam saradnjom i kupovinom putem web shopa i sada konačno imam mogućnost da kvalitetne modele kupim i u našoj Srbiji, tako da ste vi baš pozitivno otkriće! - Olga Bursać
Hej igen
Hej igen
Hej igen. Köper båda två. Den vita plus den marinblå. Jätte snygga. Vackert, tidlöst och väldressat med en unik trendig touch.Chic stil till både fest och vardag. Bra passform och snyggt fall.  - Alice Havlickova från Sverige
Predivno Luna pakovanje
Predivno Luna pakovanje
Poštovani, želim da Vam se zahvalim na pakovanju u kojem šaljete vaše proizvode, na taj način pokazujete poštovanje prema Vašim kupcima. Jedna ste od retkih domaćih kompanija koja to radi zaista na zavidan način. Hvala Vam na tome.  - Tatjana Jovičić -
Luna är för mig kvinnligt
Luna är för mig kvinnligt
Luna är för mig kvinnligt, stil, kvalité och de underbara detaljerna som gör LUNA - Britt-Marie Tjernberg från Sverige
Jednostavno savršeno
Jednostavno savršeno
Profesionalnost, ljubaznost, kvalitet, jednostavno savršeno - Gabrielle -
Luna - žensko carstvo
Luna - žensko carstvo
Lunine radnje su tako sredjene do perfekcije da se osećam kao da sam ušla u žensko carstvo! - Radica -
Domaći brend - a svetski.
Domaći brend - a svetski.
Kvalitet, elegancija, jedinstven stil. Domaći brend, naš - a svetski. - Sneža -
Dostava i van Srbije
Dostava i van Srbije
Sada radite dostavu putem web shopa i van granica Srbije, odličan poslovni potez! U svakom slučaju veličanstveni ste. - Kristina -
Zablistaćete u Luni
Zablistaćete u Luni
Divna, kreativna, poslovna... sa vrhunskim proizvodima za sve generacije. Odaberite Lunu i jednostavno će te blistati. - Mikica -
Uvek ćete se vraćati
Uvek ćete se vraćati
Kada jednom probate Luna modele - uvek ćete se vraćati - svakoj novoj kolekciji. - Irena J-
Najlepša garderoba
Najlepša garderoba
Najlepša garderoba i po kvalitetu i po modelima, bolje nema. Ekstra usluga u radnji na Zlatiboru. - Dragana M-
Luna kolekcija jesen 2020
string(0) ""
string(0) ""